UCHWAŁY RADY GMINY

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 182/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania absolutorium dla Wójta Gminy Rogów z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 1) ) po zapoznaniu się: - ze sprawozdaniem z wykonania...

Zatrzymaj banner przewijany