Podatek leśny

Kod RWA

FN3122

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Informacja w sprawie podatku leśnego -  IL-1  

Deklaracja na podatek leśny – DL-1.

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  - ZL-1/B,

Dane o nieruchomościach leśnych -  - ZL/1/A.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rogowie, sekretariat, piętro, pokój nr 20

Referat Finansowy, piętro, pokój nr 35  tel. (46) 874-80-70 w.14

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.  2017.1821 j.t. ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018. 800 ze zm.),

Uchwała Nr  67/X/2015  Rady Gminy w Rogowie  z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego  (Dz.Urz.W.Łódz. 2015.5169)

Komunikat Prezesa GUS z dn.20.10.2017 r. (M.P.z 2017.963)w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez  nadleśnictwa  za  pierwsze  trzy  kwartały 2017 

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie  innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne , jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi  lasów, użytkownikami wieczystymi lasów , posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach , sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności , uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki , nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy , sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązkuodpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian.

Podatek leśny płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:  do dnia 15 marca, 15 maja,    15 września i 15 listopada roku podatkowego. Wpłat należy dokonywać na w kasie urzędu, u sołtysa lub na rachunek Gminy Rogów - udostepniony na głównej stronie bip.rogow.eu 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2018 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Grzejszczak
Ilość wyświetleń: 62
12 lipca 2018 10:31 Bożena Grzejszczak - Aktualizacja danych sprawy.
02 lipca 2018 09:46 Bożena Grzejszczak - Dodanie załącznika.
02 lipca 2018 09:42 Bożena Grzejszczak - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany