Ulga z tytułu nabycia gruntów

Kod RWA

FN3121

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek podatnika o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów. 

Ksero aktu notarialnego.

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie. 

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie. 

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rogowie, sekretariat, piętro, pokój nr 20

Referat Finansowy, piętro, pokój nr 35  tel. (46) 874-80-70 w.14

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  2017.1785 j.t. ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018. 800 ze zm.),

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

 Zwalnia się od podatku rolnego grunty nabyte w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 

- będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w  drodze  umowy sprzedaży,

- będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

- wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały wyżej wymienione zdarzenia. 

Przedmiotowe zwolnienie podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

   Po upływie okresów przedmiotowych zwolnień stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. 

 Wymienione zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowią pomoc publiczną i powinny być realizowane do wysokości pułapu określonego  Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz.Urz.UE L 352/9 z 24.12.2013) 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2018 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Grzejszczak
Ilość wyświetleń: 2928
12 lipca 2018 10:37 (Bożena Grzejszczak) - Aktualizacja danych sprawy.
02 lipca 2018 14:16 (Bożena Grzejszczak) - Aktualizacja danych sprawy.
02 lipca 2018 14:16 (Bożena Grzejszczak) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany