Zaświadczenia

Kod RWA

FN 3140

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rogowie, sekretariat, piętro, pokój nr 20

Referat Finansowy, piętro, pokój nr 35  tel. (46) 874-80-70 w.14

Opłaty

Opłata skarbowa: 

- za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajacy stan zaległości  - 21 zł

- za inne zaświadczenia - 17 zł

Opłatę skarbową/gotówką/ uiszcza się bezpośrednio w urzędzie w chwili składania wniosku lub przelewem na rachunek Gminy Rogów - udostepniony na głównej stronie bip.rogow.eu  

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenia są wydawane  bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem  Wójta Gminy Rogów , który wydał postanowienie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie).

Inne informacje

Zaświadczenia wydaje się na podstawie rejestrów wymiarowych podatkow ,prowadzonej księgowości - ewidencjonowania dowodów wpłat oraz innych danych znajdujących się w posiadaniu organu podatkowego, 

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny istniejący w dniu jego wydania, 

Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy, 

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2018 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Grzejszczak
Ilość wyświetleń: 356
13 lipca 2018 11:32 (Bożena Grzejszczak) - Aktualizacja danych sprawy.
13 lipca 2018 10:53 (Bożena Grzejszczak) - Dodanie załącznika.
13 lipca 2018 10:51 (Bożena Grzejszczak) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany