Referat Finansowy (Fn)

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy:
1) współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji budżetu;
2) prowadzenie ewidencji podatników i płatników opłat, z wykorzystaniem techniki informatycznej;
3) gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych;
4) prowadzenie wymiaru zobowiązań pieniężnych z tytułu podatku i opłat;
5) prowadzenie rachunkowości podatkowej i należnych opłat, w tym rozliczanie konto- kwitariuszy;
6) prowadzenie rozliczeń sołtysów z tytułu prowizji od zainkasowanych wpłat;
7) prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych;
8) podejmowanie przypisanych czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej lub sądowej wymagalnych zobowiązań pieniężnych;
9) wydawanie zaświadczeń tzw. o stanie majątkowym;
10) sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
11) obsługa kasy Urzędu – prowadzenie operacji kasowych przez przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat, ponadto gospodarka drukami ścisłego zarachowania;
12) depozytowanie testamentów allograficznych oraz papierów wartościowych;
13) odprowadzanie i podejmowanie środków płatniczych z banku;
14) prowadzenie w pełnym zakresie księgowości budżetowej w ujęciu syntetycznym i
analitycznym;
15) prowadzenie ewidencji wartościowej majątku Gminy oraz ubezpieczenia majątku
Gminy;
16) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
17) rozliczanie inwentaryzacji;
18) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
19) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
20) sporządzanie bilansu;
21) pełna obsługa w zakresie wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych, wraz z naliczaniem podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
22) obsługa finansowa zadań wynikających z ustaw o pomocy społecznej, systemie oświaty, kulturze fizycznej i sporcie;
23) obsługa finansowa zadań wynikających z ustaw o zasiłkach i dodatkach mieszkaniowych;
24) obsługa finansowa zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym wyborów, referendów i spisów statystycznych;
25) nadzór i kontrola instytucji kultury i innych podmiotów pożytku publicznego nad realizacją otrzymanych dotacji budżetowych;
26) sporządzanie zbiorczych i jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz pozostałej sprawozdawczości wynikającej z zakresu działania Referatu;
27) prowadzenie ewidencji wpłat z tytułu odbioru i wywozu odpadów komunalnych,
28) realizacja innych zadań, wynikających z nowo obowiązujących przepisów prawa, a także zleconych przez Wójta.
2. Referat przy znakowaniu spraw używa symboli „Fn”.

Stanowiska

Skarbnik Gminy Rogów - Kierownik Referatu

Z-ca Głównego Księgowego

Inspektor ds. wymiaru podatku, opłat

Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji zobowiązań pieniężnych

Podinspektor ds. płacowych i ewidencji opłat lokalnych

Podinspektor - Kasjer

Dokumenty

Prawo lokalne

Majątek i finanse

Majątek i finanse

Podatki i opłaty

Oświata

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 1602
08 marca 2019 12:27 (Paulina Kowalczyk) - Dodanie stanowiska: Podinspektor - Kasjer.
19 stycznia 2018 14:47 (Krzysztof Boberek) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. płacowych i ewidencji opłat lokalnych.
19 stycznia 2018 14:46 (Krzysztof Boberek) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji zobowiązań pieniężnych.
Zatrzymaj banner przewijany