Referatu Spraw Organizacyjnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji (OKS)

Do Referatu Spraw Organizacyjnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji należą w szczególności sprawy:
1) przyjmowanie obwieszczeń;
2) obsługa tablicy ogłoszeń i informacyjnej Urzędu;
3) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych i zgromadzeń;
4) zapewnianie warunków ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, systemów i sieci informatycznych;
5) zapewnianie i organizacja dostępu do informacji publicznych, prowadzenia biuletynu informacji publicznych;
6) prowadzenie kancelarii ogólnej – sekretariatu Urzędu;
7) obsługa centrali telefonicznej, faxu, kserokopiarki, konserwacja sprzętu informatycznego, wdrażanie systemów i technik informatycznych;
8) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi – prowadzenie rejestru;
9) realizacja zleconych zadań w dziedzinie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej;
10 prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i dóbr kultury;
11) wykonywanie zadań organizacyjno – technicznej obsługi referendów i wyborów:
a) Prezydenta RP,
b) do Sejmu i Senatu,
c) do Parlamentu Europejskiego
d) Wójta, Rady Gminy, Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego,
e) ławników sądowych,
f) sołtysów i rad sołeckich;
12) obsługa kancelaryjno – techniczna Rady Gminy, komisji Rady;
13) kompletowanie i ewidencja aktów prawnych zewnętrznych oraz własnych Rady i Wójta;
14) koordynowanie działań w dziedzinie profilaktyki i zjawisk patologii społecznych;
15) prowadzenie ewidencji środków trwałych i materiałowych – organizacja inwentaryzacji wewnętrznych;
16) zaopatrzenie w niezbędne tablice urzędowe i informacyjne, szyldy, pieczęcie, prenumerata czasopism – z uwzględnieniem potrzeb sołectw;
17) organizacja właściwej informacji wizualnej o czasie i trybie pracy Urzędu, wewnętrznej jego organizacji, rozmieszczenia stanowisk pracy, przyjęć interesantów, skarg i wniosków;
18) zapewnianie wystroju budynku Urzędu z okazji świąt i uroczystości;
19) nadzór nad wywieszaniem flag przy Urzędzie oraz pomnikach pamięci znajdujących się na terenie gminy zgodnie z obowiązującym wykazem świat państwowych;
20) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu
21) gromadzenie informacji o gminie, przygotowywanie materiałów i podejmowanie działań promujących gminę, a w szczególności:
a) zapewnienie powszechnej dostępności do informacji o gminie,
b) przygotowywanie materiałów do opracowań tj. informatory, foldery, przewodniki itp.
c) organizowanie i koordynowanie działań w dziedzinie współpracy krajowej i zagranicznej.
22) prowadzenie spraw z zakresu zadań własnych gminy w dziedzinie oświaty, w tym zwłaszcza:
a) tworzenie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych i przedszkoli,
b) utrzymywanie tych jednostek,
c) kształtowanie (rejonizacja) sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
d) analizowanie i opiniowanie projektów organizacyjnych szkół, gimnazjów, przedszkoli,
e) zapewnianie prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego,
f) zapewnianie i organizacja bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i gimnazjów,
g) prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkoli,
h) prowadzenie spraw powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i przedszkolach oraz odwoływania z tych stanowisk,
i) wykonywanie zaleceń organu nadzoru pedagogicznego w zakresie polityki kadrowej,
j) kształtowanie polityki kadrowej przez organ prowadzący,
k) ścisła współpraca z kierownikami gminnych jednostek oświatowych i przedszkoli w zakresie określania potrzeb remontowych i niektórych napraw bieżących,
l) koordynowanie działań w zakresie zakupu materiałów, sprzętu i urządzeń oraz usług
m) współdziałanie z kierownikami gminnych jednostek oświatowych i przedszkoli w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
n) sprawowanie funkcji organu prowadzącego i nadzorującego w zakresie zatrudniania pracowników obsługi – wynikających z układu zbiorowego pracy,
o) koordynowanie zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
23) prowadzenie zadań własnych i zleconych gminie w dziedzinie kultury, a w szczególności:
a) związanych z bibliotekami m.in.: tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek, nadawanie im statutów, zapewnianie właściwych warunków działania, spraw utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
b) koordynowanie i inspirowanie rozwoju kultury w gminie,
c) tworzenie, organizowanie i nadzorowanie placówek i instytucji kultury,
d) współpraca z instytucjami kultury i innymi podmiotami zajmującymi się szerzeniem kultury;
24) realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku, w tym:
a) koordynowanie programów publicznej działalności w dziedzinie sportu i rekreacji,
b) inspirowanie działań propagujących czynny wypoczynek i rekreację ruchową,
c) działania na rzecz zapewnienia właściwych warunków materialno–technicznych do uprawiania sportu i rekreacji;
25) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami w oświacie, kulturze i sporcie;
26) przygotowywanie i kompletowanie wniosków o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w dziedzinie oświaty, kultury i sportu;
27) realizacja zadań gminy w zakresie materialnej pomocy uczniom o charakterze socjalnym,
28) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie p. pożarowej należących do zadań
własnych Gminy, w tym prowadzenie nadzoru merytorycznego jednostek OSP, planowanie i rozliczanie wydatków.
29) realizacja innych zadań z przedstawionego zakresu wynikających z nowo obowiązujących przepisów prawa, a także zleconych przez Wójta
2. Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „OKS”.

Stanowiska

Kierownik referatu – obsługa organów samorządowych

St. informatyk

Dokumenty

Prawo lokalne

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 1222
11 września 2019 10:25 (Krzysztof Boberek) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik referatu – obsługa organów samorządowych.
11 września 2019 10:25 (Krzysztof Boberek) - Usunięcie stanowiska: Kierownik Referatu.
22 stycznia 2018 10:02 (Krzysztof Boberek) - Dodanie stanowiska: St. informatyk.
Zatrzymaj banner przewijany