Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego (IRG)

Do zakresu działania Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w szczególności należy:
1) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
2) prowadzenie spraw przypisanych gminie w zakresie łowiectwa;
3) realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt, w tym zwłaszcza: zwalczanie
zaraźliwych chorób zwierzęcych, rejestracja psów ras uznanych za agresywne i organizacja utylizacji padliny, współdziałanie w tym zakresie ze służbami weterynarii;
4) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
5) realizacja zadań gminy w dziedzinie nasiennictwa;
6) współdziałanie z powołanymi instytucjami w zakresie kwarantanny i ochrony roślin;
7) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo wodne, dotyczących zwłaszcza gospodarki wodnej;
8) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
b) rolniczego wykorzystania gruntów,
c) rekultywacji nieużytków, gruntów zdewastowanych i zdegradowanych – przywracanie żyzności takich gleb,
9) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym:
a) prowadzenie gminnych programów w tym zakresie,
b) zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
c) współpraca z konserwatorem przyrody w sprawach właściwego utrzymania pomników
przyrody, przygotowywanie dokumentów do wyznaczania pomników przyrody, użytków
ekologicznych i innych obszarów chronionych
d) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych
przedsięwzięć, przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia,
e) koordynowanie wykonania obowiązków gminy określonych w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami,
f) realizacja zadań gminy w zakresie usuwania azbestu,
10) organizacja utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, a także bezpośrednie utrzymanie porządku i czystości w obiektach komunalnych, drogach, ulicach i placach oraz innych miejscach publicznych nie podlegających zarządowi innych podmiotów i instytucji;
11) realizacja zadań gminy w dziedzinie postępowania z odpadami i ściekami oraz współdziałanie z powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy;
12) dokonywanie wpisów w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
13) ewidencjonowanie umów na wywóz nieczystości ciekłych zawieranych przez mieszkańców gminy, zbiorników bezodpływowych na ścieki, przydomowych oczyszczalni ścieków,
14) Z zakresu zadań wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym;
a) przygotowywanie projektów uchwał
b) rozliczanie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych;
c) analizowanie stanu gospodarowania odpadami komunalnymi;
d) prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
15) tworzenie i gospodarowanie gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
16) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa stanowiących o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
17) prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości i posesji, nazewnictwem ulic i placów, w tym dbałość o właściwe ich oznakowanie;
18) realizacja nakazanych działań związanych z zabezpieczeniem przed powodzią;
19) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo energetyczne i innych ustaw w zakresie zaopatrzenia gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu;
20) zarządzanie siecią zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym inwestycje, eksploatacja i rozliczanie kosztów wodociągów gminnych i stacji ujęć wody;
21) nadzór i organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych oraz realizacja innych programów w zakresie aktywnych form zwalczania bezrobocia;
22) współpraca ze służbami powiatowego nadzoru architektoniczno – budowlanymi;
23) zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne;
24) wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi na terenie gminy oraz uzgadnianie rozkładów jazdy;
25) gospodarowanie sprzętem, materiałami i środkami zaopatrzenia wewnętrznego pracowników obsługi;
26) współpraca i współdziałanie ze związkami zawodowymi rolników, izbami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa;
27) wykonywanie zadań gminy związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
28) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych, a także zarządzanie targami i targowiskami;
29) wnioskowanie w zakresie ustalania zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
30) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
31) realizacja zadań gminy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi;
32) prowadzenie spraw wynikających z zarządzania drogami gminnymi, budowlami drogowymi, placami i ciągami pieszymi – powiatowymi na podstawie i w zakresie odrębnych porozumień, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
b) projektowanie przebiegu dróg,
c) budowa, modernizacja, remonty, naprawy i ochrona dróg,
d) zarządzanie drogami, w tym oznakowanie dróg,
e) całoroczne utrzymanie przejezdności dróg,
f) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym:
- wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
- uzgadnianie zezwoleń na zjazdy z dróg i wjazdy,
- umieszczanie reklam i innych instalacji w pasach drogowych,
g) koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
33) utrzymanie porządków i czystości na przystankach publicznej komunikacji drogowej;
34) ustalanie udziału jednostek gospodarki uspołecznionej w kosztach budowy, modernizacji i ochrony drogi zakładowej w przypadku, gdy droga ta stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki, a jednostki te nie ustaliły udziału w drodze porozumienia;
35) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi;
36) przyjmowanie nieodpłatne na własność gminy zakładowych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną;
37) realizacja zadań gminy w procesie przekształcania prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych w prawo własności;
38) prowadzenie spraw inwestycyjnych i remontowych gminy, z wyłączeniem inwestycji i remontów w oświacie, kulturze i sporcie;
39) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych;
40) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią;
41) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
42) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek, w tym nabywaniu nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy;
43) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o gospodarce gruntami, a w szczególności:
a) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz przekazywanie ich na cele szczególne,
b) ustalanie ich cen i opłat za korzystanie,
c) organizowanie przetargów na zbycie prawa własności lub użytkowania wieczystego,
d) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
e) podziały nieruchomości nierolnych,
f) scalanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe;
44) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej, a w szczególności:
a) opracowywanie materiałów i danych do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy, w tym projektów stosownych uchwał i ogłoszeń,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
d) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego i wydawanie pochodnych z planu, w szczególności wypisów i wyrysów,
e) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ocena tych zmian i przygotowywanie jej wyników,
f) załatwianie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania,
g) prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
45) nadzór nad oświetleniem ulicznym w gminie;
46) realizacja zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a zwłaszcza:
a) zapewnianie ochotniczym strażom pożarnym niezbędnych warunków i środków do utrzymania pełnej sprawności techniczno – operacyjnej,
b) zapewnianie na terenie gminy dostępu do zasobów wody na cele gaśnicze,
c) współpraca z Zarządem Gminnym OSP i jednostkami OSP oraz instytucjami nadrzędnymi (w zakresie bezpieczeństwa ppoż w gminie);
47) prowadzenie archiwum zakładowego;
48) prowadzenie całokształtu spraw związanych z obroną cywilną i działaniami antykryzysowymi;
49) wykonywanie w pełnym zakresie zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obronności kraju przez ścisłe w tym zakresie współdziałanie z organami wojskowymi;
50) zaopatrzenie wewnętrzne i gospodarka drukami, formularzami i innymi materiałami, wyposażeniem i sprzętem;
51) zapewnianie w Urzędzie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeniem ppoż,
52) realizacja innych zadań z zakresu działania Referatu wynikających z nowo obowiązujących przepisów prawa, a także zleconych przez Wójta.
2. Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „IRG”.

Stanowiska

Kierownik Referatu

Z-ca Kierownika Referatu

Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, ochrony środowiska

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Inspektor ds. obronności, archiwum, bhp

Pracownik ds. obsługi wodociągów gminnych - konserwator

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 1745
08 marca 2019 12:25 Paulina Kowalczyk - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.
08 marca 2019 12:24 Paulina Kowalczyk - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu.
19 lutego 2019 10:21 Paulina Kowalczyk - Dodanie stanowiska: Z-ca Kierownika Referatu.
Zatrzymaj banner przewijany