Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności (USC)

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy dotyczące:
1) rejestracji małżeństw, urodzin oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
2) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
3) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
4) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
5) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zwarcia małżeństwa;
6) wskazywania kandydata na kuratora prawnego w zakresie ewidencji ludności;
7) wykonywanie zadań wynikających w Konkordatu;
8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk;
9) z zakresu spraw obywatelskich
a)ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość;
b) sporządzania i aktualizacji spisów wyborców;
10) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;
11) do pozostałego zakresu czynności należą zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych:
- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Stanowiska

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 668
23 lipca 2018 14:49 Krzysztof Boberek - Zmiana danych jednostki.
19 stycznia 2018 13:23 Krzysztof Boberek - Dodanie stanowiska: Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
05 stycznia 2018 14:20 Krzysztof Boberek - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany