Regulamin Organizacyjny Urzędu

Zarządzenie Nr 145/2015 Wójta Gminy Rogów z dnia 30 października 2015 r

Zarządzenie Nr 145/2015

Wójta Gminy Rogów

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Rogowie

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.

z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Rogowie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 101/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy w Rogowie i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Rogowie wprowadza się następujące zmiany:

1)      w  §9 w ust. 1. dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Doradca Wójta.”

2)      w §11 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

„6. Doradca Wójta.”

3)      dodaje się §22a w brzmieniu:

„Do zadań Doradcy Wójta należy wykonywanie zadań w zakresie powierzonym przez Wójta.”

4)      załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rogowie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy Rogów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2018 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 664
19 stycznia 2018 09:29 (Krzysztof Boberek) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia__schemat_organizacyjny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 09:28 (Krzysztof Boberek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany