Regulamin Organizacyjny Urzędu

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Rogów z dnia 20 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 90/2017

Wójta Gminy Rogów

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rogowie

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Rogowie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 101/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy w Rogowie i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Rogowie, zmienionym zarządzeniem Nr 145/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rogowie wprowadza się następujące zmiany:

1)      w  §9 w ust. 1. skreśla  się pkt 6

2)      w §11 skreśla się ustęp 6 ,

3)      §12. ust. 5. otrzymuje brzmienie:

„5. W Referacie Infrastruktury i  Rozwoju Gospodarczego:

1) zastępca kierownika Referatu,

2) stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej, ochrony środowiska,

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania odpadów komunalnych,

3) stanowisko do spraw drogownictwa, utrzymania obiektów komunalnych i porządku;

4) stanowisko do spraw obronności i sytuacji kryzysowych, archiwum zakładowego, bhp, zaopatrzenia wewnętrznego Urzędu.

5) stanowisko obsługi do spraw eksploatacji wodociągów gminnych;

6) trzy stanowiska obsługi w tym:

  a) dwa stanowiska- robotnik gospodarczy

  b) stanowisko – konserwator OSP

7) stanowiska obsługi organizowane doraźnie w ramach aktywnych form zwalczania bezrobocia oraz osób skazanych sądownie do odbycia prac społecznie użytecznych.”

4)      skreśla  się §22a

5)      załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rogowie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy Rogów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2018 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 586
19 stycznia 2018 14:21 (Krzysztof Boberek) - Usunięcie załącznika [schemat_organizacyjny_urzedu_gminy_w_rogowie_2017.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 14:21 (Krzysztof Boberek) - Dodanie załącznika [20112017_schemat_organizacyjny_urzedu_gminy_w_rogowie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 09:35 (Krzysztof Boberek) - Dodanie załącznika [schemat_organizacyjny_urzedu_gminy_w_rogowie_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany