Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 144/XIX/2016 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogów na 2017 rok.

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) i art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) Rada Gminy w Rogowie uchwala co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów...

Zatrzymaj banner przewijany