Konkursy dla NGO

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. na terenie Gminy Rogów.

WÓJT GMINY ROGÓW

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia  27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. na terenie Gminy Rogów.

Zadanie 1. Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu Gminy Rogów.

Na realizację tego zadania Gmina Rogów przeznacza kwotę 6.480 złotych.

Zadanie 2. Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów, polegające na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia, zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych.

Na realizację tego zadania Gmina Rogów przeznacza kwotę 6.930 złotych.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2016 Gmina Rogów wydatkowała kwotę 13.910 złotych

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).  W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania zadania.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem i Gminą Rogów.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym umową wyklucza prawo otrzymania przez organizację dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań upływa 31 grudnia 2018 r.
 2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż   95 %.
 3. Dopuszczone jest 10% przesunięcie wydatków w pozycji jednostkowej kosztów dotacji. Przesunięcia w wydatkach budżetowych przekraczających 10% zadania realizowanego przez organizację, objętego dotacją z budżetu Gminy Rogów, mogą nastąpić w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, za pisemną zgodą Wójta Gminy Rogów.
 4. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:

a)      w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
b)      zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Rogów, członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,
c)      dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
d)      posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem: „Oferta w konkursie na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania) w 2018 r.”. Oferty należy składać w sekretaria­cie Urzędu Gminy Rogów, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 1500. W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Rogów. Oferty niekompletne i nieprawi­dłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Tryb, kryteria i terminy stosowane przy wyborze ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze  wzorem oferty określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujące formularze ofert w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, pok. 33 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.  Wzór oferty i sprawozdania jest również dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rogow.eu
 3. Oferta winna zawierać:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający opis planowanego działania,

2)      informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

5)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6)      informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

7)      informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

8)      umowę partnerską lub oświadczenie partnera jeżeli biorą udział w realizacji zadania,

9)      aktualny odpis lub wyciąg z rejestru sądowego ( ważny trzy miesiące od daty wydania)

10)   imienny wykaz osób upoważnionych do reprezentowania organizacji i zaciągania zobowiązań majątkowych z określeniem ich funkcji.

4. Dokumenty stanowiące załączniki oferty winny być opisane i opatrzone kolejnym numerem oraz wymienione w ofercie w porządku nadanej numeracji.

5. Dokumenty składane jako kserokopie powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.      

6. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a)      znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę celów,

b)      możliwość realizacji zadania przez składającego wniosek,

c)      przedstawiona przez składającego wniosek kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

d)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

e)      ocenę wykonania zadań wnioskującego, zleconych mu w okresie po­przednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozlicze­nia otrzymanych na ten cel środków,

7. Termin rozpatrzenia ofert: do dnia 23 lutego 2018 r.

 

 

Wójt Gminy

Daniel Kołada

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referatu Spraw Organizacyjnych Oświaty Kultury Sportu i Promocji (OKS)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2018 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ryszard Bigoszewski
Ilość wyświetleń: 453
30 stycznia 2018 14:05 Ryszard Bigoszewski - Opublikowanie dokumentu.
30 stycznia 2018 14:03 Ryszard Bigoszewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 stycznia 2018 14:01 Ryszard Bigoszewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany