Konkursy dla NGO

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogów na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Rogów na 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Wójt Gminy Rogów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogów na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Rogów na 2018 r.

I. Warunki ubiegania się o dotację.

Zgodnie z § 3 ust 2 uchwały Nr 63/XI/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogów o  udzielenie dotacji na finansowanie zadania własnego Gminy Rogów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu mogą ubiegać się kluby sportowe niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Rogów prowadzą działalność sportową.

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania dla klubów sportowych prowadzących na terenie Gminy Rogów działalność sportową wynosi 44.000 zł. (słownie czterdzieści cztery tysiące złotych).

Udział środków własnych podmiotu ubiegającego się o dotację musi wynosić co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

Udzielana dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów:

 • realizacji programów szkolenia sportowego;
 • zakupu sprzętu sportowego;
 • organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
 • korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 • sfinansowania wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;
 • zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia;
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
 • kosztów transferu zawodnika z innego kluby sportowego.

II. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2018 roku.

III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.

 1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 12-tej.
 2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Rogów w 2018 roku przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 63/XI/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogów. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 33 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogów www.bip.rogow.eu .
 3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 1. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 2. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru,

2)  licencję klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego

 1. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.

 1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Wójt Gminy Rogów. Decyzja Wójta Gminy Rogów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Decyzja Wójta Gminy Rogów jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
 4. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rogów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogów.
 5. Szczegółowych informacji udziela: Ryszard Bigoszewski - pok. Nr 33 Urzędu Gminy w Rogowie, tel. 46- 874 80 12 w. 26

 

 

Wójt Gminy

Daniel Kołada

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referatu Spraw Organizacyjnych Oświaty Kultury Sportu i Promocji (OKS)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2018 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ryszard Bigoszewski
Ilość wyświetleń: 372
17 kwietnia 2018 10:07 Ryszard Bigoszewski - Dodanie załącznika [informacja_o_udzieleniu_dotacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2018 13:19 Ryszard Bigoszewski - Dodanie załącznika [formularz_wniosku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2018 13:18 Ryszard Bigoszewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany