Konkursy dla NGO

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

WÓJT GMINY ROGÓW

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia  27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Zadanie dotyczy organizacji wspólnych spotkań i pikników rodzinnych.

Na realizację tego zadania Gmina Rogów przeznacza kwotę 3.000 złotych.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).  W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania zadania.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem i Gminą Rogów.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym umową wyklucza prawo otrzymania przez organizację dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań upływa 30 września 2018 r.
 2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż   95 %.
 3. Dopuszczone jest 10% przesunięcie wydatków w pozycji jednostkowej kosztów dotacji. Przesunięcia w wydatkach budżetowych przekraczających 10% zadania realizowanego przez organizację, objętego dotacją z budżetu Gminy Rogów, mogą nastąpić w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, za pisemną zgodą Wójta Gminy Rogów.
 4. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:
 • w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
 • zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Rogów, członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,
 • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
 • posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem: „Oferta w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Oferty należy składać w sekretaria­cie Urzędu Gminy w Rogowie, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 1500. W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Rogowie. Oferty niekompletne i nieprawi­dłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Tryb, kryteria i terminy stosowane przy wyborze ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze  wzorem oferty określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujące formularze ofert w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, pok. 33 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.  Wzór oferty i sprawozdania jest również dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rogow.eu
 3. Oferta winna zawierać:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający opis planowanego działania,
 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 • informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
 • umowę partnerską lub oświadczenie partnera jeżeli biorą udział w realizacji zadania,
 • aktualny odpis lub wyciąg z rejestru sądowego ( ważny trzy miesiące od daty wydania)
 • imienny wykaz osób upoważnionych do reprezentowania organizacji i zaciągania zobowiązań majątkowych z określeniem ich funkcji.

4. Dokumenty stanowiące załączniki oferty winny być opisane i opatrzone kolejnym numerem oraz wymienione w ofercie w porządku nadanej numeracji.

5. Dokumenty składane jako kserokopie powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.      
6. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 • znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę celów,
 • możliwość realizacji zadania przez składającego wniosek,
 • przedstawiona przez składającego wniosek kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • ocenę wykonania zadań wnioskującego, zleconych mu w okresie po­przednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozlicze­nia otrzymanych na ten cel środków,

7. Termin rozpatrzenia ofert: do dnia 14 czerwca 2018 r.

 

 

Wójt Gminy

Daniel Kołada

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referatu Spraw Organizacyjnych Oświaty Kultury Sportu i Promocji (OKS)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2018 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ryszard Bigoszewski
Ilość wyświetleń: 281
21 maja 2018 10:30 Ryszard Bigoszewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany