Przetargi

DRUGI PISEMNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NR 122 OBRĘB 1 – JASIEŃ GM. ROGÓW

DRUGI PISEMNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NR 122 OBRĘB 1 – JASIEŃ GM. ROGÓW

WÓJT GMINY ROGÓW ogłasza drugi pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 122 obręb 1 – Jasień gm. Rogów

1. Oznaczenie nieruchomości :

Działka gruntu Nr 122 obręb nr 1 Jasień o pow. 0,53ha dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest KW  Nr LD1B/00033904/0

Działka położona przy drodze asfaltowej, posiada dostęp do sieci elektrycznej, zabudowana starym budynkiem szkoły o pow. 195m2   kubatura 780m3    – budynek przeznaczony do rozbiórki

Działka leży w obszarze na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

2. Warunki udziału w przetargu

W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie rolnicy indywidualni oraz inne osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2016r poz. 2052 z późn. zmianami)  mogą być nabywcami nieruchomości rolnej.

3. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza za całą nieruchomość wynosi 53.160,00zł (słownie : pięćdziesiąt trzy tysiące  sto sześćdziesiąt złotych ) 

4. Informacja dotycząca  obciążeń nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

5. Termin i miejsce przetargu

Przetarg składa się z  części jawnej i niejawnej

Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie  pok. nr 20  – (sekretariat) do dnia 30 maja 2018r do godz. 15:00  w zamkniętych  kopertach .

Koperta  dla części jawnej winna być opatrzona napisem:

   „ Przetarg – dz. 122 Jasień -kwalifikacja ”  i winna zawierać oświadczenie , że oferent:

a)       Spełnia warunek udziału w przetargu, o którym mowa w punkcie 2 ogłoszenia

b)       zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń .  ( wzór oświadczenia do pobrania)

Koperta dla części niejawnej winna być opatrzona napisem:

   „ Przetarg – dz. 122 Jasień – oferta cenowa  ”  (wzór oferty do pobrania)

6. Wadium

a)     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w wysokości 3.000,00 zł  słownie:  trzy tysiące złotych, które należy wpłacić  w kasie Urzędu Gminy w Rogowie  lub na konto Gminy Rogów (numer konta 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040 - Bank Spółdzielczy w Andrespolu oddział Rogów  w terminie  do dnia  28 maja 2018r) pod rygorem uznania , że warunek wpłaty wadium nie został spełniony .

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa  lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Rogów lub wniesienia w Kasie Urzędu Gminy Rogów pok. 34. Pon. 8:00 – 15:00, wt. – pt. w godz. 7:00 – 14:00

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu .  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.                                                                                                                                       

7. Przebieg przetargu

a) Część jawna przetargu odbędzie w dniu 30 maja 2018r  o godz. 1000  pok. nr 4 – sala posiedzeń

Komisja przetargowa otworzy złożone koperty opatrzone napisem    „ Przetarg – dz. 122 Jasień -kwalifikacja ”

Po otwarciu kopert z dopiskiem „kwalifikacja” komisja przetargowa sporządzi listę osób dopuszczonych do przetargu i wyznaczy termin części niejawnej przetargu.

Informacje powyższe zostaną zamieszczone  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie oraz  na stronie internetowej BIP

 b) Część niejawna

W części niejawnej komisja przetargowa dokona otwarcia ofert, które zakwalifikowały się do tego etapu  i wybierze najkorzystniejszą ofertę. Z przebiegu czynności sporządzony zostanie protokół .

Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu jedynie z ważnych powodów podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu . Ponadto zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Informacje dodatkowe

Pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 122, Obręb 1 – Jasień Gmina Rogów został przeprowadzony  w dniu 25 stycznia 2018r

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości. Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23 , pok. nr 13 , Pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. w godz. 7:00 – 15:00 , Tel. 46 874-80-70 wew. 32 , pracownik upoważniony do kontaktu z oferentami Barbara Balcerak-Makowska

Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy oraz publikuje się na stronie internetowej Gminy Rogów bip.rogow.eu

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2018 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 934
26 kwietnia 2018 08:40 (Krzysztof Boberek) - Dodanie załącznika [oswiadczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 kwietnia 2018 08:38 (Krzysztof Boberek) - Dodanie załącznika [druk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 kwietnia 2018 08:35 (Krzysztof Boberek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany