Praca - Aktualne

Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Rogów ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora

w Referacie Finansowym

  1.  Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)     wykształcenie wyższe,

c)      minimum 3 - letni staż pracy,

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

e)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)      nieposzlakowana opinia,

g)     znajomość następujących aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku od towarów i usług,

h)     biegła znajomości obsługi komputera - umiejętność korzystania z aplikacji biurowych,

k)   odpowiedzialność, rzetelność, terminowość,

l)       umiejętność pracy w zespole, zdolność do pracy w warunkach stresu,

 2.    Wymagania dodatkowe:

a)       doświadczenie zawodowe w pracy z podobnym zakresem prowadzonych spraw, preferowany staż pracy w administracji samorządowej,

b)       preferowane wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: finanse, rachunkowość, ekonomia,

c)      znajomość zadań wykonywanych na stanowisku,

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta

a)    prowadzenie księgowości – Gminy,

b)    prowadzenie księgowości syntetyczno-analitycznej jednostki – Urzędu Gminy, oraz realizowanych projektów,  przyjmowanie, kontrolowanie i przygotowywanie dowodów księgowych w zakresie wydatków do zatwierdzenia,

c)     terminowe regulowanie zobowiązań,

d)     uzgadnianie kont ze stanami środków na rachunkach,

e)    sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i opisowych,

f)    prowadzenie rejestrów podatku VAT, rozliczanie i  sporządzanie deklaracji,

g)     rozliczanie i zwrot dotacji otrzymanych,

h)     terminowe rozliczanie udzielanych dotacji oraz dochodzenie należności z tytułu

        zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,

i)     prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, uzgadniania z ewidencją księgową oraz rozliczanie w tym zakresie inwentaryzacji,

j)    współdziałanie w opracowywaniu projektów zakładowego planu kont,

k)   przygotowanie dokumentów do archiwizowania,

l) realizacja innych zadań z przedstawionego zakresu, wynikających z nowo obowiązujących przepisów prawa.

4.    Warunki pracy:

a)       zatrudnienie: umowa o pracę z na czas określony

b)       miejsce pracy: Urząd Gminy w Rogowie

c)       zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 40 godzin tygodniowo,

d)      praca przy komputerze

e)       w budynku brak wind i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

  5.  Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

b)       życiorys - CV

c)       wypełniony kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie ( druk w załączeniu),

d)      kserokopie świadectw pracy,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f)        kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

g)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,

h)       zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

i)         kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) ,

j)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,

Inne informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 902) informuję, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2018 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rogów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy Rogów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2018 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Gabrych - Walczak
Ilość wyświetleń: 1488
08 marca 2018 13:33 Jolanta Gabrych - Walczak - Opublikowanie dokumentu.
08 marca 2018 12:47 Jolanta Gabrych - Walczak - Dodanie załącznika [oswiadczenia_kandydata.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 marca 2018 12:47 Jolanta Gabrych - Walczak - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany