Praca - Aktualne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Rogów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)     wykształcenie wyższe,

c)      minimum 3 - letni staż pracy w administracji samorządowej

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

e)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)      nieposzlakowana opinia,

g)     znajomość następujących aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku od towarów i usług,

h)     biegła znajomości obsługi komputera - umiejętność korzystania z aplikacji biurowych,

k)   odpowiedzialność, rzetelność, terminowość,

l)       umiejętność pracy w zespole, zdolność do pracy w warunkach stresu.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a)       doświadczenie zawodowe w pracy z podobnym zakresem prowadzonych spraw.

b)     preferowane wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: gospodarka przestrzenna, budownictwo, administracja

c)      znajomość zadań wykonywanych na stanowisku,

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta
 2. Realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:

a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

b) rolniczego wykorzystania gruntów,

c) rekultywacji nieużytków, gruntów zdewastowanych i zdegradowanych – przywracanie żyzności takich gleb.

 1. Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości i posesji, nazewnictwem ulic i placów, w tym dbałość o właściwe ich oznakowanie.
 2. Realizacja zadań Gminy w procesie przekształcania prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych w prawo własności.
 3. Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią.
 4. Realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 5. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek, w tym nabywaniu nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy.
 6. Realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o gospodarce gruntami, a w szczególności:

a) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz przekazywanie ich na cele szczególne,

b) ustalanie ich cen i opłat za korzystanie,

c) organizowanie przetargów na zbycie prawa własności lub użytkowania wieczystego,

d) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

e) podziały nieruchomości,

f) scalanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe;

 1. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej, a w szczególności:

a) opracowywanie materiałów i danych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

b) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy, w tym projektów stosownych uchwał i ogłoszeń,

c) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

d) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego i wydawanie pochodnych z planu, w szczególności wypisów i wyrysów,

e) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ocena tych zmian i przygotowywanie jej wyników,

f) załatwianie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania,

g) prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 1. Warunki pracy:

a)       zatrudnienie: umowa o pracę z na czas określony

b)       miejsce pracy: Urząd Gminy w Rogowie

c)       zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 40 godzin tygodniowo,

d)      praca przy komputerze

e)       w budynku brak wind i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 1. Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

b)       życiorys - CV

c)       wypełniony kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie ( druk w załączeniu),

d)      kserokopie świadectw pracy,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f)        kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

g)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,

h)       oświadczenie o stanie zdrowia, że brak jest przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

i)         kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) ,

j)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,

Inne informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 902) informuję, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r.  włącznie w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rogów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2018 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Gabrych - Walczak
Ilość wyświetleń: 394
06 sierpnia 2018 14:19 Jolanta Gabrych - Walczak - Dodanie załącznika [oswiadczenia_kandydata.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 14:18 Jolanta Gabrych - Walczak - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 14:18 Jolanta Gabrych - Walczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany