Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 500kPa, minimalne ciśnienie w sieci 10kPa, długość gazociągu 238 m, w miejscowości Józefów, gmina Rogów na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 93

IRG.6733.2.2018 Obwieszczenie stosownie do przepisu art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że od dnia 27 grudnia br. można

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 500kPa, minimalne ciśnienie w sieci 10kPa, długość gazociągu 238 m, w miejscowości Józefów, gmina Rogów na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 93

IRG.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutów sołectw Gminy Rogów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Wójt Gminy Rogów ogłasza konsultacje społeczne w sprawie statutu sołectw Gminy Rogów. Projekt statutu jest dostępny na stronie: bip.rogow.eu, u sołtysów Gminy Rogów, a także w Urzędzie Gminy Rogów,...

Wykaz nieruchomości Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 113poz. 741; tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem: Oznaczenie nieruchomości...

Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Rogów i osób fizycznych

WYKAZ Gmina Rogów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.121), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Rogów i osób fizycznych, w której udział 5132/10809 części Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany