Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Rogów i osób fizycznych

WYKAZ Gmina Rogów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.121), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Rogów i osób fizycznych, w której udział 5132/10809 części Gminy...

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest

IRG.6232.2.2018 Rogów, 18 września 2018 r. Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro na Przedmiotem niniejszego zapytania jest zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rogów w 2018 r.” w tym: 1. usuwanie wyrobów...

Konsultacje zmian w Gminnym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2018 roku

Wójt Gminy Rogów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach w zmianach do Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Trening ostrzegania i alarmowania

Informuje się mieszkańców Gminy Rogów, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 1700 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych znajdujących się w Ochotniczych Strażach Pożarnych, która będzie polegała na wyemitowaniu przez okres 1 minuty sygnału ciągłego. Jednocześnie w ten sposób upamiętniona...

Zatrzymaj banner przewijany