Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Wójt Gminy Rogów informuje, że w dniach od 19 listopada 2019r. do 10 grudnia 2019r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów wywieszony jest wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany. Wykaz ten znajduje się także na stronach internetowych bip.rogow.eu oraz rogow.eu Szczeg&oacu...

Sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 30.10.2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

OGŁOSZENIE - PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ nr 122,JASIEŃ, GM.ROGÓW

Znak: IRG.6840.2.2019 Rogów, dnia 29.10.2019 roku WÓJT GMINY ROGÓW OGŁASZA PIERWSZY USTNY

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje się do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Olszy. Strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją...

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy

Znak:IRG.6730.13.2019 Rogów, 20 sierpnia 2019 roku OBWIESZCZENIE Wój

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rogów, dnia 13 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikat

KOMUNIKAT skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Wągrach

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach z dnia 25 lipca 2019 r.

Zatrzymaj banner przewijany