Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Rogów, dnia 21 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Ro

UWAGA ROLNICY!

UWAGA ROLNICY! Każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019...

Informacja o planowanych konkursach EFS

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT: NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSÓW

IV sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 06.02.2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 500kPa, minimalne ciśnienie w sieci 10kPa, długość gazociągu 238 m, w miejscowości Józefów, gm. Rogów na terenie...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 30 lat

WYKAZ Wójt Gminy Rogów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 30...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat - obręb Rogów dz. nr 336

WYKAZ Wójt Gminy Rogów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rogów, dnia 8 stycznia 2019 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dni

Konsultacje projektu Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2019 roku

Wójt Gminy Rogów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach: „Projektu Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

Zatrzymaj banner przewijany