Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 30.10.2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

OGŁOSZENIE - PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ nr 122,JASIEŃ, GM.ROGÓW

Znak: IRG.6840.2.2019 Rogów, dnia 29.10.2019 roku WÓJT GMINY ROGÓW OGŁASZA PIERWSZY USTNY

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje się do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Olszy. Strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją...

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy

Znak:IRG.6730.13.2019 Rogów, 20 sierpnia 2019 roku OBWIESZCZENIE Wój

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rogów, dnia 13 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikat

KOMUNIKAT skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Wągrach

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach z dnia 25 lipca 2019 r.

zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Rogów, dnia 25 lipca 2019 r. . Znak:IRG.6730.13.2019 Zawiadomienie Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm), Wójt Gminy Rogów zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy...

Zatrzymaj banner przewijany