Komunikaty

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień

 

Rogów, dnia 8 marca 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr 120/XVI/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, w godzinach pracy Urzędu.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, o godzinie 1400.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Rogów na piśmie, zgodnie z  wymogami ww. ustawy:

−     bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów,

−     za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 16 marca 2018 r. do 9 maja 2018 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rogów. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy w Rogowie.

 

 

 

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

 

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego (IRG)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2018 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 393
08 marca 2018 09:11 Krzysztof Boberek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2018 09:10 Krzysztof Boberek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany